O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie powstał na mocy uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie nr XVI/174/2007 r. z dnia 29.11.2007 roku. Otwarcie działalności Ośrodka nastąpiło 1 marca 2008 roku.

Ośrodek jest jednostką budżetową miasta Jaworzna i jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowejjest ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy specjalistyczną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, lub trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o następujące akty prawne

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1769 z 15.09.2017 r.) z późn.zm.

 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., (Dz.U., Nr 111, poz. 535) z późn.zm.

 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1390).

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 z późniejszymi zmianami (Dz.U.1982 nr 35 poz.230).

CELE

 1. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, by przywrócić im równowagę psychiczną i nie dopuścić do przejścia kryzysu w stan chroniczny.

 2. Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

FORMY DZIAŁANIA

 1. interwencja kryzysowa

 2. poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)

 3. udzielanie schronienia w sytuacji kryzysu (w szczególności przemocy w rodzinie)

 4. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii

 5. świetlica socjoterapeutyczna

 6. program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

KOMU POMAGAMY?

Pomagamy osobom, które znajdują się w stanie kryzysu, w szczególności mieszkańcom miasta Jaworzna, którzy są:

 • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ich lub ich bliskich (próby samobójcze, klęski żywiołowe, przemoc, wypadek komunikacyjny)

 • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów(nadużycia seksualne, uzależnienie)

 • w sytuacjach odbieranych, jako trudne psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie),

 • osobami doświadczającymi znacznego stresu i odczuwają przeciążenie z tego powodu,

 • osobami przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu.

JAK PRACUJEMY Z OSOBAMI, KTÓRE SIĘ DO NAS ZGŁASZAJĄ?

 • Ustalamy co jest źródłem kryzysu osoby.

 • Określamy jaki jest stan psychiczny osoby (czy wymaga ona jeszcze innej specjalistycznej pomocy) i jakie społeczne skutki ma jej kryzys.

 • Robimy diagnozę sytuacji kryzysowej.

 • Staramy się zapewnić ochronę w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia (tworzymy plan pomocy, w sytuacji koniecznej udzielamy schronienia).

 • Pracujemy nad przywróceniem równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, korzystając (uruchamiając) z zasobów osoby zgłaszającej się po pomoc.

 • Współpracujemy z instytucjami na rzecz osoby zgłaszającej się po pomoc.

 • Prowadzimy działania edukacyjne i profilaktyczne promujące zdrowie psychiczne.

 • Możliwe jest również uzyskanie informacji od specjalistów drogą elektroniczną przy pomocy maila [email protected],

KADRA

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie pracują psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, pracownik socjalny, korzystamy również z pomocy terapeuty – specjalisty ds. leczenia uzależnień i prawnika. Na co dzień współpracujemy z wszystkimi instytucjami pomocowymi z terenu naszego miasta i z wieloma instytucjami z terenu województwa śląskiego. Dzięki współpracy osób z wielu instytucji możemy pomagać osobom/rodzinom uwzględniając nie tylko perspektywę psychologiczną kryzysu, ale także perspektywę środowiskową.

GODZINY PRACY

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie czynny jest:

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Pozostali specjaliści

Świetlica Socjoterapeutyczna *

Poniedziałek

7.00 – 19.00

 

13.00 - 18.00

Wtorek

7.00 – 19.00

dyżur terapeuty uzależnień

14.00- 19.00

 

13.00 – 18.00

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie

15.00 – 19.00

 

Środa

7.00 – 19.00

Dyżur prawnika

16.15 – 20.15

13.00 – 18.00

Czwartek

7.00 – 19.00

 

13.00 – 18.00

Piątek

7.00 – 15.00

 

12.00 – 16.00

*Świetlica Socjoterapeutyczna jest finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

KONTAKT

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE

UL.JAGIELLOŃSKA 9

TEL: 32 6181977

e-mail:[email protected]

strona internetowa: www.oik.jaworzno.pl

Przyjmowanie stron

Kierownik lub Zastępca Kierownika przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

W poniedziałek w godzinach 10.00 – 11.00

Prosimy o wcześniejsze umówienie się osobiście bądź telefonicznie w sekretariacie Ośrodka
– nr tel. 32 6181977