Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

Cele:

 1. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
 2. Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.


Zadania:

 1. Ustalenie źródeł kryzysu klienta.
 2. Określenie stanu psychicznego i społecznych skutków kryzysu.
 3. Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
 4. Zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte kryzysem, poprzez usunięcie zagrożenia lub izolację.
 5. Diagnoza sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie, by zapewnić im kompleksową pomoc.
 6. Stała współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.
 7. Zapewnienie schronienia dla matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, kobiet w ciąży, osób doznających przemocy oraz osób bezdomnych – mieszkańców Jaworzna, którzy przeszli już etap socjalizacji w ośrodkach wsparcia – noclegowniach miejskich i rokują nadzieję na usamodzielnienie.
 8. Diagnoza osób zagrożonych uzależnieniem lub będących uzależnionych od narkotyków, motywowanie do podjęcia leczenia.